• Công khai dự toán NSNN năm 2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 78 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Công khai kinh phí NSNN sử dụng năm 2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai đội ngũ tháng 11-2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai CLGD, CSVC, đội ngũ năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 42 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Công khai sử dụng kinh phí ngân sách quý I/2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 242 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai quyết toán kinh phí ngân sách năm 2018
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 263 lượt tải | 1 file đính kèm