• Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 292 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 267 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 349 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 278 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2018-2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 304 lượt tải | 1 file đính kèm