• Kế hoạch công tác tháng 01/2021
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 12/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 11/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 10/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 9/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 06/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 05/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 02/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch thực hiện công tác tháng của Hiệu trưởng
 • Kế hoạch công tác tháng 01/2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch thực hiện công tác tháng của Hiệu trưởng
 • Kế hoạch công tác tháng 12/2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 11/2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 217 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch công tác tháng 10/2019
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 199 lượt tải | 1 file đính kèm