• Kế hoạch tuần 21, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần dự phòng, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 194 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch thực hiện công tác tuần của Hiệu trưởng
 • Kế hoạch tuần 18, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 182 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 17, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 188 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 16, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 15, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 14, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 12, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 11, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 10, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch thực hiện công tác tuần của Hiệu trưởng
 • Kế hoạch tuần 09, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch tuần 08, năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 180 lượt tải | 1 file đính kèm