15/12/20  Văn bản của Đảng  102
Ngày 09/12/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.Chi tiết xem file đính kèm./.
 12/12/20  Văn bản của Đảng  53
Ngày 11/10/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.Chi tiết xem file đính kèm./.